A- A A+

Algemene voorwaarden

TILIA Levensbegeleiding - Wilrijk - Algemene voorwaardenFacturen: Alle vermelde bedragen zijn uitgedrukt in Euro.
De op de factuur vermelde diensten zijn uitgevoerd volgens voorafgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomst. Aanvaarding van de factuur houdt in dat de opgeleverde diensten aanvaard worden. Betwisting van de factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum.
De factuur dient betaald te worden binnen een periode van 30 dagen volgend op de factuurdatum. Bij laattijdige betaling zal onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke nalatigheidsinterest toegepast worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Alle geschillen omtrent deze factuur vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

TILIA Levensbegeleiding, F. Gaillystraat 37,2610 Wilrijk, Ligging, Tel : 03/707 21 97 Gsm : 0478/73 74 88, info@tilia-levensbeleiding.be, BTW BE0 831 617 820 ,